Work Based Assessor in Trowel Occupations

Recruiter
Blue Octopus Recruitment Ltd
Location
Deeside
Salary
£24,400 to £27,773 per annum
Posted
17 Oct 2016
Closes
16 Nov 2016
Contract Type
Permanent
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

An exciting opportunity has arisen for a Work Based Assessor in Trowel Occupations to join them at their campus in Deeside. This is a permanent full time position.

Within the role you will assess the full range of NVQ's at Levels 2 and 3. Enrolling them on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring candidates' progress towards qualifications, giving constructive feedback and helping them to provide a portfolio of evidence.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be working towards an Assessor Qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum. With an outgoing and positive, supportive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards.

You do need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 28/10/2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Aseswr Dysgu yn y Gwaith mewn Galwedigaethau Trywel

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £24,400 i £27,773 y flwyddyn

Parhaol, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Dyma gyfle cyffrous i Asesydd Dysgu yn y Gwaith mewn Galwedigaethau Trywel ymuno â ni ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy. Mae hon yn swydd barhaol, amser llawn.

Yn y swydd hon byddwch yn asesu'r ystod lawn o gymwysterau NVQ Lefelau 2 a 3. Byddwch yn cofrestru ymgeiswyr ar gyrsiau priodol a darparu hyfforddiant, mentora a chyfleoedd dysgu iddynt. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd yr ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a'u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd hon, mae'n rhaid bod gennych Gymhwyster Aseswr, neu'n gweithio tuag ennill hynny, yn ogystal â chymhwyster proffesiynol perthnasol, o leiaf Lefel 3. Gyda phersonoliaeth glên, gadarnhaol a chynorthwyol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal ac i ddatblygu safonau ansawdd.

Bydd angen hunan-gymhelliant, sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys y gallu i gyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda dyletswyddau'r gwaith.

Dylai fod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a'u cludiant eu hunain.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 28/10/2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.