Relief Play Worker (Play our Way - Children in Need) - Merthyr Tydfil, South Wales

Recruiter
Mencap
Location
Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful)
Salary
Relief position
Posted
04 Oct 2016
Closes
19 Oct 2016
Sector
IT
Mencap Cymru's Play our Way Project has been funded by BBC Children in Need exclusively run in Merthyr Tydfil, South Wales. We are currently seeking two passionate and unique individuals who enjoy contributing to young people's interests and needs whilst remaining impartial within a challenging environment to work as Relief Play Workers on an ad-hoc basis. The successful candidate/s will work with young people participating in Mencap's Play our Way project to access mainstream leisure facilities from within their communities. The project will begin in November 2017 and end in July 2017. You will be required to work one Saturday a month and one evening a week in various leisure venues across Merthyr Tydfil. In addition, there will be two residential weekends taking place over this period which you will be required to work. You must me flexible as shifts are rota'd throughout the day and evening. You must also be able to do shorter/longer shifts. Key Responsibilities: Support young people with a learning disability to participate in leisure activities. Support young people to build friendships and improve self esteem Support young people to influence the direction of the Play our Way project Maintain good working relationships with professionals and others You will be supporting young people with a learning disability to access mainstream leisure provision within their community, in the process challenging attitudes amongst instructors and the public simply through increased exposure. Key Skills & Experiences: Experience supporting people with a learning disability is essential for this role A FULL drivers licence with access to transport A willingness to participate in one sleep in for when we stay overnight (this only takes place once a year) Experience working with Children is advantageous Have the ability to listen carefully and treat people with dignity and respect. Please note this is not an exhaustive list. Please see attached Job Description for more detailed information An enhanced DBS is required for each successful candidate (Paid for by Mencap) One of the most amazing things about being a Play Worker is that anyone can do it As long as you have a positive attitude and want to improve the lives of those with a learning disability. Does this sound like you ?? If the answer is yes then we would love to hear from you Please click the Apply? button to submit an application today ? Good Luck Please Quote Job Reference: 4855 Cafodd Prosiect Hawl i Gael Hwyl Mencap Cymru ei ariannu gan BBC Plant mewn Angen, a chaiff ei redeg ym Merthyr Tudful, De Cymru, yn unig. Rydym yn awyddus i benodi dau unigolyn angerddol ac unigryw sy'n mwynhau cyfrannu at fuddiannau ac anghenion pobl ifanc, gan aros yn ddiduedd o fewn amgylchedd heriol i weithio yn ?l yr angen fel Gweithwyr Chwarae Achlysurol. Bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n cymryd rhan ym mhrosiect Hawl i Gael Hwyl Mencap sy'n rhoi mynediad i gyfleusterau hamdden y brif ffrwd o fewn eu cymunedau. Bydd y prosiect yn dechrau ym mis Tachwedd 2016 ac yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2017. Bydd yn ofynnol i chi weithio un dydd Sadwrn bob mis ac un noswaith yr wythnos mewn lleoliadau hamdden amrywiol ym Merthyr Tudful. Yn ogystal, bydd dau benwythnos preswyl yn ystod y cyfnod hwn, a bydd yn ofynnol i chi weithio yn ystod y rhain. Rhaid ichi fod yn hyblyg, gan fod shifftiau yn cael eu trefnu trwy gydol y dydd a gyda'r nos. Dylech hefyd fod ar gael i wneud shifftiau byrrach/hirach. Cyfrifoldebau Allweddol: Cynorthwyo pobl ifanc ag anableddau dysgu i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden Cynorthwyo pobl ifanc i wneud ffrindiau a gwella eu hunan-barch Cynorthwyo pobl ifanc i ddylanwadu ar gyfeiriad y prosiect Hawl i Gael Hwyl Cynnal perthynas weithio dda gyda gweithwyr proffesiynol ac eraill Byddwch yn cynorthwyo pobl ifanc ag anableddau dysgu i gael mynediad at ddarpariaeth hamdden y brif ffrwd o fewn eu cymuned, gan herio agweddau ymysg hyfforddwyr a'r cyhoedd ar yr un pryd, trwy gynyddu cyswllt. Sgiliau a Phrofiad Allweddol: Mae profiad o gynorthwyo pobl gydag anableddau dysgu yn hanfodol ar gyfer y swydd hon Trwydded yrru LAWN gyda mynediad i drafnidiaeth Parodrwydd i gymryd rhan mewn un noson breswyl pan rydym yn aros dros nos (mae hyn yn digwydd unwaith y flwyddyn yn unig) Byddai profiad o weithio gyda phlant yn fanteisiol Y gallu i wrando'n ofalus a thrin pobl gydag urddas a pharch. Dylech nodi nad dyma'r rhestr lawn. Gweler y Swydd-ddisgrifiad at This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/66785876